Madde 1: Amaç

MOBBİG Çalışma Esasları, MOBBİG toplantılarının, komisyonlarının, çalışma gruplarının işleyişinin, yürütülüşünün MOBBİG Tüzüğü temel alınarak yapılandırılması amacına göre şekillendirilmiştir.

Madde 2: Tanımlar

MOBBİG Tüzüğü:

MOBBİG Tüzüğü, 9 maddelik bir metin ile 10 Mayıs 1996’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan MOBBİG 02’de katılan tüm bölüm başkanları tarafından onaylanan tüzüktür. (Bkz. Ek A)

MOBBİG Koordinasyon Kurulu:

MOBBİG dönem toplantılarının, komisyon ve çalışma gruplarının sürekliliğinin sağlanması ve dönem toplantılarının gündeminin belirlenmesinde koordinasyonu sağlayan kuruldur.

MOBBİG Dönem Başkanı:

Toplantının yapıldığı bölümün başkanıdır. Görevi, söz konusu bölümde toplantı yapılması kararı verildiğinde başlar, toplantının sona erdiği tarihte tamamlanır.

MOBBİG Önceki Dönem Başkanı:

Önceki toplantının yapıldığı bölümün başkanıdır.

MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu:

MOBBİG Dönem Başkanı, MOBBİG Önceki Dönem Başkanı ve Koordinasyon Kurulu üyelerinden birisinin katılımı ile oluşturulan kuruldur.

Komisyon:

MOBBİG’ in sürekli gündeminde olan konuları ele alan, aynı konuda güncel bilgileri derleyen veya bir ürüne yönelik olarak çalışan komisyondur.

Çalışma Grubu:

Çalışma Grubu genellikle bir dönem için çalışan, görev süresi en fazla iki dönem olan kısa süreli, düşünce geliştirecek ve belirlenen konularda öneri hazırlayacak gruptur.

Madde 3: Yürütülüş

MOBBİG Dönem çalışmaları, hazırlık çalışmaları ve tutanakların hazırlanması konularında MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu ve MOBBİG Koordinasyon Kurulu ve birlikte çalışırlar. Görevleri ve sorumlulukları bu çalışma esaslarında ilgili maddelerde tanımlanmıştır.

Madde 4: Gündem

MOBBİG toplantıları, MOBBİG Dönem Başkanı başkanlığında MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu tarafından aşağıda tanımlanan şekilde yürütülür:

a)      Gündem önceki dönem sonuç bildirgesine, komisyon ve çalışma gruplarının önerilerine göre hazırlanır.

b)      Açılış konuşmalarından sonraki ilk oturumda dönem toplantısının katılımcılarının karşılıklı tanıştırılması yapılır.

c)       Aynı oturumda önceki dönem sonuç bildirgesi sözlü ve görsel olarak sunulur.

d)      Oluşturulan gündem oylanır.

e)      Gündem değişikliği önerisi varsa ve oylanarak uygun bulunursa, değişiklik yapma yetkisi Dönem Yürütme Kurulu’na verilir.

f)       Toplantının son oturumunda sonuç bildirgesi MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır ve oylanır.

Madde 5: MOBBİG Koordinasyon Kurulu

MOBBİG dönem toplantılarının, komisyon ve çalışma gruplarının sürekliliğini ve dönem toplantılarının gündeminin belirlenmesinde koordinasyonu sağlayan kuruldur. Kurul 3 kişiden oluşur. Kurul üyeleri MOBBİG kuruluşundan itibaren MOBBİG üyeliği yapmış ve yapmakta olan adaylar arasından (en az biri bölüm başkanı olarak fiilen görevde olmalıdır), bu esaslar MOBBİG tarafından kabul edildiği toplantıda yapılan açık oylama ile belirlenir. En çok oy alan 3 aday kurulu oluşturur. Kurulun görev süresi dört dönemdir.

Koordinasyon Kurulu’nun görevleri:

  • MOBBİG Dönem toplantılarının sürekliliğini sağlamak üzere gündemin belirlenmesinde Dönem Başkanı’na yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak,
  • Komisyonların ve çalışma gruplarının çalışmalarının sürekliliği için koordinasyonu sağlamak,
  • MOBBİG belleğinin oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak.
  • MOBBİG çalışmalarının çeşitli ortamlarda duyurulmasının koordinasyonunu (web sitesi ve diğer ortamlar)  sağlamaktır.

 Madde 6: MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu

MOBBİG Dönem Başkanı, MOBBİG Önceki Dönem Başkanı ve Koordinasyon Kurulu üyelerinden birisinin katılımı ile oluşturulan 3 kişilik kuruldur. MOBBİG Koordinasyon Kurulu, bir üyesini Dönem Yürütme Kurulu üyesi olarak bu çalışma esaslarının yürürlüğe girdiği ilk toplantıda belirler. Bu üye her dönem için bir önceki dönem toplantısı sırasında değiştirilebilir.

 MOBBİG Dönem Yürütme Kurulu görevleri:

  • MOBBİG Dönem Toplantısı ön hazırlıklarını yapmak,
  • Gündemi MOBBİG Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yaparak hazırlamak,
  • Gündemi ve bir önceki dönem sonuç bildirgesini önceden toplantı katılımcılarına iletmek,
  • Gündemi gerçekleştirmek,
  • Dönem sona erinceye kadar (Toplantıdan, bir sonraki toplantıya kadar olan süre), dönem toplantısında alınan kararların takibini MOBBİG Koordinasyon Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla birlikte yapmak.
  • Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na MOBBİG üyesi seçimini, ilgili MOBBİG dönem toplantısında “Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na MOBBİG tarafından Üye Seçim İlkeleri”ne göre gündeme almak.

 Madde 7: Komisyon

 MOBBİG’in sürekli gündeminde olan konuları ele alan ve aynı konuda güncel bilgileri derleyen veya bir ürüne yönelik olarak çalışan gruptur. Komisyonlar MOBBİG’ in sürekli gündeminde olan; lisans eğitimi, lisansüstü eğitimi, öğrenci değişimi, staj, atama/yükseltme vb konularda her dönemde yaptıkları çalışmaları komisyon sözcülerince dönem katılımcılarına sunarlar. Komisyonlar dönem katılımcıları tarafından açık oylama ile belirlenecek en az üç en çok yedi üyeden oluşan gruplardır. Dört dönem sonunda komisyonlar yenilenir. Komisyonların çalışma alanları ve tanımları MOBBİG tarafından belirlenir. Komisyonların çalışma alanlarının kapsamı ve yöntemleri, başkan ve üyelerin görevleri komisyon üyeleri tarafından belirlenir, tanımlanır ve duyurulur. Komisyon toplantılarına bir dönem boyunca katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

Madde 8: Çalışma Grubu

Çalışma Grubu genellikle bir dönem için çalışan, görev süresi en fazla iki dönem olan, kısa süreli düşünce geliştirecek, öneri hazırlayacak gruptur. En az üç en çok beş kişiden oluşur. İlk raporunu çalışma grubunun kurulduğu dönemden sonraki dönem toplantısının öncesinde Dönem Başkanı’na iletir, gündeme alınmasını ve üyelere önceden dağıtılmasını sağlar. Çalışma Grubu’nun çalışma konusu, dönem sonuç bildirgesinde tanımlanır. Kapsam, yöntem, üyelerin görevleri ve başkan belirleme işlemleri çalışma grubu üyelerince yapılır. Çalışma grubuna en çok bir dönem daha çalışmayı geliştirmek için ek süre verilir. Bu süre sonunda çalışma grubunun görevi sonra erer. Aynı konuda MOBBİG yeterli çalışma yapılmadığına karar verirse, farklı üyelerden oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturabilir.

Madde 9: Yürürlük

Bu çalışma esasları XXXII. MOBBİG toplantısında kabul edilmiş olup, 6 Mayıs 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu esaslar yürürlüğe girdikten sonra, mevcut çalışma grupları ve komisyonlar için Madde 7 ve Madde 8’daki yürütülüş şekli benimsenir. Gerektiğinde bu çalışma esasları MOBBİG tarafından yeniden düzenlenir.