MOBBİG 56 – Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon / 17-19 Mayıs 2024

Tema: Mimarlık Eğitiminde yeni nesil öğrenme

MOBBİG 55 – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa / 1 – 2 Aralık 2023

Tema: Mimarlıkta Dijital Dönüşüm

MOBBİG 54/ Fırat Üniversitesi – Elazığ / 9-10 Haziran 2023

Tema: Mimarlık ve Deprem

MOBBİG 53/ TED Üniversitesi – Ankara /26-26 Kasım 2022

Tema: Berabere

 • Sürdürülebilir çevreler için katılımcı, disiplinler-arası, ve çok-aktörlü iletişim

MOBBİG 52 / İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul / 27-28 Mayıs 2022

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: Mimarlık Eğitiminde Nitelik Bağlamında Model

MOBBİG 52, on yıllardır süre (4+1, 4+2, 3+2, vd.), ders planı ve kredi odaklı olarak tartışılan mimarlık eğitiminde model olgusunu nitelik bağlamında tüm boyutlarıyla, bütünlük içerisinde yerel ve evrensel ölçekte tartışmaya açmayı hedefliyor.

 • Ders Planı, Süre, Süreç, Yeterlilikler, Eş Kredilendirme, Uluslararası Uyum…
 • Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak yeni nitelik hedef ve tanımları
 • Formel/Enformel eğitim modelleri
 • Sorunların tespiti (İnsan kaynakları, ekonomik faktörler, kuram-uygulama ilişkisi)
 • Teknoloji etkisi
 • Nitelik-nicelik ve süre ilişkisi
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geçerliliği
 • Akreditasyon süreçleri ve mimarlik eğitimi ilişkisi
 • Lisansüstü Program ile ilişkisi (Master[Bee])

MOBBİG 51 / Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir / 25 Kasım 2021

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: Hibrit Mimarlık Eğitiminde Derslerin Yürütülmesinde (Teorik / Uygulamalı / Stüdyo) Zorluklar ve Fırsatlar” 

 • Hibrit eğitim süreci mimarlık bölümlerinde ve eğitim programlarında neler getirdi?
 • Hibrit mimarlık eğitimi sürecinin zorlukları ve fırsatları nelerdir?
 • Bu sürecin öğrenci ve öğretim elemanına öğrettikleri, gelecek mimarlık eğitiminin şekillenmesine nasıl katkı sunabilir?

MOBBİG 50 / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  –  İzmir / 14 Kasım 2020

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

 • “MOBBIG buluşmaları üzerine değerlendirme ve öneriler.”
 • “Çevrimiçi eğitim”

MOBBİG 49 / Başkent Üniversitesi  – Ankara / 8-9 Kasım 2019

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema : Eşik

MOBBİG 48 /İstanbul Kültür Üniversitesi – İstanbul/ 3-5 Mayıs 2019

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: Dijital Çağda Mimarlık Eğitimi
• Tasarımda Güncel Eğilimler
• Dijital Çağda Eğitim
• Dijital Modelleme – Dijital Fabrikasyon
• Bilgi Modelleme
• Alternatif Gerçeklikler

MOBBİG 47 / Mef Üniversitesi-İstanbul / 2-3 Kasim 2018

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: Kriz

 • Kriz // Dünya: Gezegende hissedilen krizlerde mimarlık eğitimi ve pratiklerinin rolünü tartışıyoruz. Nuh’un gemisinin neresindeyiz?
 • Kriz // Eğitim: Mimarlık bilgisine kimler nasıl erişecek? Mimarlık eğitimi, sahadan ve idari perspektiften sorgulanıyor
 • Kriz // Üretim: Bilgi ve becerileri “yaparak” geliştirebilir miyiz? Popüler terim “Üretim” mimarlık eğitiminde nasıl gerçekleşiyor? Ellerimizi ne kadar kirletebiliriz?
 • Kriz // Ekonomi: Verdiğimiz eğitimin belirli bir maliyeti var. Bunun karşılığında ekonomik düzen tüm mezunlara şans vermeyebiliyor. Mimarlık ve eğitimini kim finanse edecek?
 • Kriz // Standartlar: Kaliteleri standartlaştırmak için neler yapıyoruz? Karakter özelliklerimizi nasıl koruyacağız? Akreditasyon faaliyetleri için tartışma ve yansıtma ortamı.
 • Kriz // Akademisyenlik: Değerlere karşı sorumluluk, artan sayılar, yükümlülükler ve imkanlar: Mesleğimizin üst başlığını güncel koşullarda tartışmak istiyoruz.
 • Kriz // Öğrenci Olmak: Oyunun ana karakterlerini kendi perspektiflerini yansıtmaları için davet ediyoruz.

MOBBİG 46 / Çukurova Üniversitesi – Adana / Mayıs 2018

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: Disiplinler Arası Etkileşim Ve Mimarlık Eğitimi

MOBBİG 45 / Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri / 03-04 Kasım 2017

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: mezuniyet yılı
• Disiplin ve Meslek Arasında Kaybolmak: Toplumsal Faydayı Yeniden Tariflerken, Süreç, Yöntem ve Siyasa Üzerine Kısa Değinmeler
• Mezunlar, Beklentiler, Meslektaş İlişkileri
• Akademisyenler Gözüyle Mezuniyet Yılı
• Mezuniyet Sonrası Mimarlık Ortamı; Beklentiler, Yüzleşmeler
• Mimarlık Okulları Mezuniyet Yılı Örnekleri
• Bir Tasarımla Araştırma Pratiği Olarak Bitirme Ödevi
• DAÜ Bitirme Stüdyosu: Kapsamlı ve Ayrıntılı Bir Tasarımı Amaçlamak
• e-FIADE
• Mimari Proje Derslerinin Hedef ve Çıktılarının Birbirleriyle Koordineli Olarak Geliştirilmesi
• DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde uygulamaya geçilmesi öngörülen 5 yıllık eğitim modeli ile ilgili değerlendirme sunumunun 46. MOBBİG’de yapılmasına

MOBBİG 44 / Gebze Teknik Üniversitesi – Kocaeli / 05-06 Mayıs 2017

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: müfredat
• “Mimarlık Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar”
• Müfredat / Bütünleştirme (Ağlar ve İlişkiler, Parçalar ve Bütünler, Kopuşlar ve
Süreklilikler)
• “Bütünleşik Eğitim, Deneyimler”
• “Bütünleştiren haliyle Tasarla ve Yap! Stüdyosu”
• “Mimarlık Eğitiminde Teori/Pratik Bütünleşmesine Dair“
• Müfredat / Yenilenme (Müfredat içeriğinin yenilenmesi, Temsil araçlarının yenilenmesi, Akademik yenilenme)
• Mimarlık Eğitiminde Koruma: “Yerinde Deneyim”
• “Başka Bir Mimarlık Eğitimi Mümkün mü?”
• “Öğretim Programı Yenileme ve Bir ‘Atılım’ Deneyimi”
• “Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar”
• Müfredat / Hazırbulunuşluk Mimarlık Eğitimi için ve Mesleki Deneyim için Hazırbulunuşluk (Öğrenci / Mezun Sunumları)
• MİAK, MiMeKK, SMGM, MimED Bilgilendirme Sunumları
• Eğitimin süresinin durumu, staj olanakları, kontenjan sayısının artması ve üniversite sınavlarındaki başarı sırasının yukarı çekilmesi konularındaki problemler
• MİDEKON toplantısı

MOBBİG 43 / Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Magosa KKTC / 29 Eylül-02 Ekim 2016

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: mimarlık eğitiminde kalite
• Yenilikçilik
• Yaratıcılık
• Özgünlük
• Olanaklar
• İşbirlikleri
• Ortaklıklar Özdeğerlendirme ve akreditasyonlar
• Müfredat ve müfredat dışı etkinlikler
• Eğitim araçları ve yöntemleri
• DAÜ mimarlık lisans programının NAAB SE denklik süreci bilgilendirmesi
• MiMeKK sunumu
• MİAK sunumu
• MOBBİG

MOBBİG 42 / Zirve Üniversitesi – Gaziantep/ 05-08 Mayıs 2016

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: yerellik
• Mimarlık ve sığınmacı/mülteci krizi
• Güneydoğu anadolu bölgesinde kamu yapılarının ekolojikleştirilmesi
• Öğretim elemanı sıkıntısı
• Yerellik kavramının geleneksel, biçimsel, yaşamsal, mekânsal, enformal ve kentsel açıdan değerlendirme
• ‘Göremediğimizi görebilmeyi keşfetmek’ başlığı altında eğitim deneyimleri aktarımı
• Mimarlık okulunun kuruluş aşamasında yerelin etkileri
• Akreditasyonla ilgili dünyadan ve Türkiye’deki uygulamalar
• YÖK’ün üniversitelerde kalite komisyonu oluşturulması
• MİAK’ın dünyadaki akreditasyon kurumlarıyla entegrasyonunun önemi
• MOBBİG web sayfasının güncellenmesi
• Uygulamalı derslerde ön şart ve bütünleme sınavları

MOBBİG 41 / Gediz Üniversitesi – İzmir / 05-06 Kasım 2015

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: BÜTÜNLEŞ-ik
• MOBBİG-Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Çalışma Esasları güncellendi
• MEK bilgilendirme
• MİAK bilgilendirme
• Mimarlık stüdyoları pratiği
• Bütünleşme ideali, ilişkisellik ve tercüme
• Bütünleşik mimarlık eğitimi ve pratiği
• Uygulama ve mimarlık eğitimi üzerine örnekler düşünceler
• 2 sorun, 2 eleştiri ve 1 bütünleşme deneyimi
• Engelli öğrenci yasası
• Üniversite giriş sınavı baraj uygulaması
• Akreditasyon

MOBBİG 40 / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi- Ankara / 07-08 Mayıs 2015

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: XL
• XL temasının mimarlık alanındaki açılımları
• Mimarlık mesleğinin üretim alanlarının “büyüklük”lerine dikkat
• Artan mimarlık okulu sayısı, kontenjan, kadro sorunu
• Tekil özgürlük için kolektif hareket etmenin önemi
• Tasarım enstitüsünün olmayışı

MOBBİG 39 / Bilgi Üniversitesi – İstanbul / 06-07 Kasım 2014

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: çokluk
• Bağımsızlaştırıcı birliktelik – neden mobbig?
• Eğitim, mekan, mimarlık – eğitimin mekanları, mimarlık-eğitim ilişkisi
• Kişisel insiyatifler – topluma katı, eğitime katkı, bilgiye katkı
• alternatifler – müfredatlar, içerikleri yürütülüşler
• Farklılıklar/aynılıklar – akreditasyon süreçleri, standartlaşma-ayrışma

MOBBİG 38 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara/ 08-09 Mayıs 2014

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Tema: 101+
• Eğitim Siyasası; yükseköğrenimin içsel ve dışsal kuvvetlerle nasıl biçimlendiğini sorgulamış, mimarlık eğitimi özelinde, yaratıcı öğrenci kadar, başka yetkinlikleri olan öğrenciler için de görece zengin müfredatların önemi
• Örgütsel Atalet; toplumsal ve akademik gelişmelerin ışığında, yeniden yapılanması zorunlu hale gelen üniversite ve mimarlık/tasarım okullarının ne tür yeni sorumluluklarla hareket etmesi ve dolayısıyla müfredat geliştirmesi gerektiği,
• Epistemik Yanılsamalar; mimarlık eğitiminin müfredat yapılanmasına başat, içsel ve dışsal özgürlük alanlarının önemine vurgu , mimarlık eğitimi veren ortamların özgür ve yaratıcı olması gerektiği
• Homojen Genler; mimarlık kurumlarının özgür ve yaratıcı bir niteliğe ve örgütlülük yapısına sahip olunması gerektiği
• Azlık/Çokluk ‘Beşeri Sermaye’; insan kaynağı sorunu, atama ve terfi ile ilgili kararlar, aşırı hiyerarşik yapılanma, ÖYP ve 50d kadroları
• Kamusal Fayda, ‘Sosyal Sermaye’; MİAK, MİMEKK vb., mimarlıkta kalite güvencesi

MOBBİG 37 / Girne Amerikan Üniversitesi – Girne / 03-04 Ekim 2013

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

MOBBİG 36 / Maltepe Üniversitesi – İstanbul / 02-03 Mayıs 2013

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık eğitiminde bilişim teknolojileri
• Mimarlık okullarında diploma projeleri üzerine bir durum değerlendirmesi
• Veritabanı oluşturma komisyonunun çalışmalarının değerlendirilmesi
• Akademik yükseltme ve atamaya bütünsel bir bakış: sorunların tespiti
• Mimarlık eğitiminde staj kalitesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem önerisi
• Mimarlar odası, mimarlık mesleğe kabul kurulu (MİMEKK) çalışmaları
• Yeni açılan bölümlerin eğitim programlarına yönelik sunuşlar
• Akreditasyon çalışmaları ile ilgili gelişmeler
• MOBBİG XXXVIII. toplantısının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, tek bir tema ile geliştirilmesi önerisi

MOBBİG 35 / Yaşar Üniversitesi – İzmir / 8-9 Kasım 2012

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• MOBBİG tarihçesi
• MİAK çalışmaları
• Öğrenci değişim programları
• Stajda kalite ve değerlendirme
• Atama yükseltme kriterleri
• Yeni açılan bölümlerin eğitim programları bilgilendirmesi

MOBBİG 34 / Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon / 3-4 Mayıs 2012

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• MOBBİG tarihçesi
• Bologna süreci’yle mesleki yeterlilikler direktifi arasındaki bağlantısızlık ve mimarlık
eğitimi açısından çözüm arayışları
• 5+1, 4+2 mimarlık eğitimi süresi
• Mimarlık eğitiminde tasarım stüdyoları üzerine bir inceleme
• Bologna süreci ve 6111 sayılı yasanın yan dal ve çift anadal yönetmeliklerine etkisi
• Mimarlık eğitiminde staj
• Mimari tasarım stüdyosunda disiplinlerarası yaklaşımlar
• Akademik yükseltme ve atama kriterleri
• Mimarlık eğitiminde kalite için kurumsal yapılar sistemi

MOBBİG 33 / Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta / 6-7 Ekim 2011

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık eğitiminin geleceği
• YÖK yeterlilikler çerçevesi kapsamında Türkiye’deki mimarlık eğitimine genel bir bakış
• Güncel gelişmelerin mimarlık eğitim programlarında irdelenmesi
• Çift anadal, yandal, dikey geçiş uygulamaları
• Mimarlık bölümlerinin kuruluşunda ve sürdürülmesinde aranacak asgari koşullar
• Akademik yükseltme ve atama kriterleri
• Mimari koruma ve restorasyonda eğitimin rolü
• Türkiye mimarlık okullarının mimarlık eğitimi için Avrupa ortaklığı (EAAE) ile ilişkisine ait
gelişmeler

MOBBİG 32 / Erciyes Üniversitesi – Kayseri / 5-6 Mayıs 2011

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• ‘MOBBİG-Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Çalışma Esasları’ yürürlüğe girdi
• YÖK yeterlilikler çerçevesi düzenlemeleri
• MİAK akreditasyon süreçleri
• Öğretim üyesi/öğrenci değişim programları
• Mimarlık eğitimi ve istihdam ilişkisi
• Yeni açılan bölümlere Bologna sürecinin etkisi
• Mimarlık eğitiminde yeni yapılanma örnekleri

MOBBİG 31 / Amasya Üniversitesi – Amasya / 27-29 Ekim 2010

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık Okulları Sayısal Veritabanı (MOSAV) – Mimarlık Okulları İletişim Ağı (MOIA) ile ilgili bilgilendirme
• Alınan kararaların ilgili makamlara iletilmesi konusunda çalışma yapılması
• Mimari stajda rotasyonun sistematik olarak yeniden kurgulanması
• Mimarlık bölümlerinin açılma kriterleri
• Mimarlık eğitiminde Bologna süreci
• Tasarım meslek gruplarının eğitim birlikteliğinin gerekliliği
• 4 yılı kesintisiz 5 yıllık eğitim ve 1 yıl (52 hafta) mesleki pratik modelinin eğitim ve meslek pratiği olarak kabul edilmesi gerektiği

MOBBİG 30 / 100.Yıl Üniversitesi – Van / 20-22 Mayıs 2010

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Veritabanı oluşturma komisyonu çalışmalarının aktarımı
• MİDEKON’un toplantılara davet edilmesi
• NAAB kriterlerinin AB yönergesinde tanımlanan mesleğe özgü yeterliliklerin ve yaşam boyu öğrenimin mimarlık eğitimi yeterlilikler çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiği
• Mesleğe Kabul Kurulunun oluşturulması gerektiği

MOBBİG 29 / Akdeniz Üniversitesi – Antalya / 01-03 Ekim 2009

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• MOBBİG çalışma esasları önerisi
• Hanya buluşmasının ardından sunumu
• NAAB üzerine bir değerlendirme: uludağ üniversitesi mimarlık bölümü deneyimi
• Tasarım ve planlama eğitimi’nde “engellilik bölüm programları, dersler, projeler”
• MOBBİG veritabanı komisyonu çalışmalarında gelinen aşama
• Mimarlık eğitiminde eko-tasarımın yeri ve önemi
• Bauhaus ve eğitim ilkeleri sunumları

MOBBİG 28 / Trakya Üniversitesi – Edirne / 30 Nisan – 01 Mayıs 2009

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• MOBBİG tarihçesi ve kuruluş çalışma esasları
• “YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 4+1 Yapılanması Üzerine Çalışmalar: Kavramsal Program Önerisi’’
• Mimari stajda rotasyon
• MİAK Üye Seçim İlkeleri kabul edildi
• Çift Anadal ve Yandal

MOBBİG 27 / Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul / 06-07 Kasım 2008

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık eğitimi / Avrupa yasal çerçevesi / yeterliklerin tanınması
• ENHSA (Avrupa Mimarlık Bölüm Başkanları Ağı)Raporu: Yeni yaklaşımlar
• Mimarlık eğitimi ve meslek pratiği / Mesleğe kabul kurul taslağı
• Akademik yükseltme/atama
• MOBBİG web-sitesi işlerliği
• Tarihçe, kuruluş, çalışma esasları yönergesi
• MOBBİG’in kurumsallaşması; etkin ve yetkin olması
• Mimarlık eğitimi süre ve kapsamı
• Enstitüler
• Kurumlararası farklılıklar
• Hareketlilik
• 5 yıl ve 4+1

MOBBİG 26 / Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir / 08-09 Mayıs 2008

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

MİAK sunumu
• Yüksek öğretimde kalite ve akreditasyon
• Çift anadal ve yan dal
• Mimarlık eğitimi ve niteliği
• Ulusal yeterlikler çerçevesi çalışması sunumu

MOBBİG 25 / Gazi Üniversitesi – Ankara / 05-06 Kasım 2007

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık mesleğinin gelişimi
• Veritabanı oluşturma komisyonu çalışmalarının aktarımı
• Mimarlık eğitim ortamlarının güncellenmesinde ders programları ve derslerin yeri
• Mimarlık eğitiminde dersler ve tarihçeleri
• Mimarlık eğitiminde konu alanlarının pedagojisinin iyileştirilmesi
• Mimarlık eğitim programlarının geliştirilmesinde yöntem sorunu

MOBBİG 24 / Lefke Avrupa Üniversitesi – Lefke / 30 Nisan – 02 Mayıs 2007

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık eğitimi tartışmaları “Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”, 5 yıl konusu
• Akreditasyon değerlendirmeleri
• Akademik yükseltme ölçütleri “Akademik Yükselme-Atama Yeni Model Önerisi” başlıklı rapor
• Veritabanı çalışmaları sunumu

MOBBİG 23½ / İstanbul Kültür Üniversitesi / Ocak 2007

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

MOBBİG 23 / İstanbul Kültür Üniversitesi / 13-14 Kasım 2006

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Akreditasyon
• MIKEDON bağlamında YÖK ile Mimarlık Okulları ilişkisinde sorunlar ve MOBBİG’in kurumsal kimliği
• Hanya Toplantısı bilgilendirmesi
• Öğretim Elemanının Yetiştirilmesi
• Lisans Programı ile Uzmanlık Alanları
• Yükseltme ve Atama Ölçütleri
• Öğretim elemanının uygulama olanakları ve Mimarlık eğitiminde uygulama olanakları

MOBBİG 22½ / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul / 16 Haziran 2006

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Üç farklı çekirdek program önerisi üzerinden ortaklaşa bir çekirdek program yapıldı. ancak böyle bir çekirdek program anlayışının, kazanılması gereken yetkinliklerden çok derslerden yola çıkılması nedeniyle, okullarda yetkinliklere referansla özgün ve yaratıcı programlar tasarlama olanağını sınırlayacağı savını akla getirmektedir.
• MİAK için MOBBİG üyeleri 5 üyenin seçimini yaptı.

MOBBİG 22 / Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul / 11-12 Mayıs 2006

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği
• Türkiye’de mimarlık eğitimine ilişkin bilginin açığa çıkartılması sürecinde veritabanı
oluşturma çalışması
• Mimarlık Okulları Eğitim Programı Taslağı

MOBBİG 21 / İstanbul Teknik Üniversitesi & Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul / 12-14 Ekim 2005

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Çalıştaylar sonunda bir panel ve sonuç bildirgesi
• Kurulma aşamasındaki MİAK “Mimarlık eğitiminde özdeğerlendirme ve akreditasyon
sistemi” başlıklı bir sunuş
• UIA eğitim kriterleri
• Çalıştay konuları: Mimarlık eğitiminde;
• Kurumsal özdeğerlendirme
• Ulusal akreditasyon
• Lisans müfredatı
• Uzmanlık alanları
Tezsiz yüksek lisans programı
• Doktora programı (akademisyen eğitimi)
• Mimarlık bölümünde akademik yapının örgütlenmesi
• 5 yıl ve 4+1
• Mimarlık okulları veri tabanı çalışma grubu oluşturuldu

MOBBİG 20 / Mersin Üniversitesi / 06-07 Mayıs 2005

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

MOBBİG 19½ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara / 08 Temmuz 2004

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

5 yıl ve 4+1 modelleri üzerinde yoğunlaşan bir sonuç ortaya çıktı

MOBBİG 19 / Osman Gazi Üniversitesi / 02-04 Aralık 2004

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

MOBBİG 18 ve 18½’larda görüşülüp onaylanan mimarlık eğitiminin evre ve süreleri ile ilgili olarak yasayla alması öngörülen şekil üzerinde görüşmeler
• Toplantı sırasında 3+2 düzenlemesinin olabileceği yönünde alınan bilgi üzerine, söz konusu 8. Ayırım metni buna göre yeniden düzenlendi.

MOBBİG 18½ / İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul / Aralık 2004

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık meslek diploması için 4+2 yıl (lisans ve lisansüstü) ve 2 yıl staj süresi yasalaşma sürecine sokulmak üzere kabul edildi.
• Diğer uzmanlıklar için, 4 yıl lisans sonrası 2 veya programın özelliklerine göre 3 yıl lisansüstü eğitim süresi öngörüldü

MOBBİG 18 / Yakın Doğu Üniversitesi – Lefkoşa / 13-15 Mayıs 2004

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

“Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” içerisinde Mimarlık Eğitimi ile ilgili maddelerde değişiklik öneren ve Üniversitelerarası Kurul Mimarlık Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tarafından MOBBİG ve Mimarlık Oda ve Dernekleri ile görüşülerek hazırlanmış olan metin okundu. (Bu metindeki 8. Ayırım’da mimarlık eğitimi lisans ve lisansüstü 4+2, altı yıl olarak yer aldı; staj süresi 2 yıl olarak belirlendi.)
• Toplantıda, önerilmiş olan değişikliklerle ilişkili olarak, öncelikle ders programları olmak üzere (lisans+yüksek lisans ve doktora), 1) “ders programları (‘curriculum’)”, 2) “araştırma”, 3) “değerlendirme”, 4) “lisansüstü okul/enstitü ve 5) “profesyonel alanla ilişkiler” konu başlıkları altında çalışma grupları kurarak bir çalışma yapılması gündeme getirildi.
• Özellikle ders programlarının netleşmesi olmak üzere, yapılacak çalışmaların sonuçlarının 15 Haziran 2004 tarihine kadar ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanlığı’na iletmesi ve sonuçların görüşülmesi için 20-25 Haziran 2004 tarihlerinde ODTÜ’de ara toplantı yapılmasına karar verildi.

MOBBİG 17 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara / 13-15 Kasım 2003

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Meslek-İçi Eğitim – Mimarlar Odası Ankara Şubesi
• Orman Arazileri–2B ve Sit Alanları konularında ODTÜ Raporları
• Üniversite Yasası’nın içermesi ve çelişmemesi gereken ilkeler ve yüksek öğretimin yönetim ve eşgüdümünde mimarlık gibi tasarım ve sanat alanlarının temsil gücünün sağlanması
• Lisans ve Lisansüstü Tasarım Eğitiminde Yönelişler
• Mimarlık Eğitiminin Değerlendirilmesi, Mimarlık Eğitimi ve Araştırmalarında İnsan Kaynağı ve Sorunları
• Türkiye Mimarlık Eğitimi Envanteri
• UIA 2005 İstanbul Toplantısı
• Socrates/Erasmus Değişim Programları ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)
• Koruma Eğitiminin Bugünü ve GeleceğiKararlar:
• Toplantı sonuç metninin YÖK’e iletilmesi için Toplantı Sekretaryası görevlendirildi:
• ‘Mimarlık Akademik Alanı’, ‘Tasarım Akademik Alanı’nın bir parçasıdır. ‘Tasarım’, ‘Bilim’, ‘Sanat’ ve ‘Teknoloji’den farklı bir bilgi anlama ve bilgi üretme ortamıdır. Yüksek Öğretim Alanımız ve Akademik Ortamımız yeniden düzenlenirken bu ortama farklılığının gerektirdiği özellikleri gözeten bir yaklaşım içinde olunmalıdır.
• Türkiye Yüksek Öğrenim Alanı düzenlenmesi, eğitim, araştırma ve uygulama bileşenleri olan bir politika olmalıdır.
• Bölüm Alan Kurulları Güçlenmeli
• Akademik Etik Ön Plana Çıkarılmalıdır

MOBBİG 16 / Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Magosa / 08-09 Mayıs 2003

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

Akademik yükseltme kriterleri: YÖK ‘’Mimarlık için Akademik Kriterleri Belirleme Komitesi’’nin çalışmalarının özet sunumu
• Mimarlık Eğitiminde Ulusal Değerlendirme Çalışmaları konusunda İTÜ’de NAAB danışmanlığında hazırlanan ve İTÜ Akademik Kuruluna sunulan rapor
• Mimarlık eğitiminde kaliteyi yükseltme çalışmaları ve akreditasyon konusunda YTÜ’de yapılan bir çalıştay
• Mimar olma kriterleri, zorunlu dersler ve kredileri, stüdyo ders saatleri, eğitim stratejileri, öğretim üyesi yükleri
• MOBBİG’in akreditasyon çalışmalarındaki rolü ve kurumsallaşması ile ECTS kredi sistemi konularının bir sonraki toplantıda ele alınması

MOBBİG 15 / Erciyes Üniversitesi – Kayseri / 24-26 Ekim 2002

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Hanya 5. Avrupa Mimarlık Okul Başkanları Toplantısı sonuçları
• ECTS, eğitim ve eğitim programları
• Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon
• Bölümlerarası asgari ders birlikteliği
• Mimarlık eğitiminde süre, staj süresi ve dönemi
• Bölümlerarası ilişkiler (işbirliği, öğr. elemanı değişim olanakları, ortak mimari proje atölyeleri, kısa dönem ortak atölye çalışmaları)
• Mühendislik fakültelerinde yer alan mimarlık bölümlerinin durumu
• Mimarlık bölümleri ile mimarlık sıfatı taşıyan bölümlerin yapısal ilişkisi, anabilim dallarının entegrasyonu Doçentlik yönetmeliği, doç./prof. atama/yükseltme ölçütleri
• MOBBİG sayfası düzenlenmesi
• Hanya 5. Mimarlık Okul Başkanları Avrupa Ağı’nın (ENHSA) kuruluşu ve mimarlıkeğitiminin içeriğine yönelik konularda alt-ağlar oluşturulmaya başlanması ile ilgili bilgilendirme.
• MÜDEK akreditasyon sistemi ve uygulamalarıyla ilgili sunuş
• KTÜ, İTÜ ve DAÜ elemanlarınca geliştirilen nitelik değerlendirme modelinin mimarlık okulları akreditasyonunda kullanılmasına yönelik sunuş

MOBBİG 14 / İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul / 09-10 Mayıs 2002

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Bologna reform sürecindeki gelişmeler, mimarlık eğitiminin bu süreçteki tutumu ve Türkiye’de mimarlık eğitimi için önemi

MOBBİG 13 / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / 22-23 Kasım 2001

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Avrupa Birliğinin Eğitim Bakanları tarafından imzalanan Bologna Deklarasyonunun mimarlık eğitimi açısından değerlendirilmesi. Bologna reform sürecini ve Eylül 2001 başında Hanya’da yapılan 4. Avrupa Mimarlık Okul Başkanları Toplantısı’nda mimarlık eğitiminin bu süreçteki özgün yeri ve duruşunun oybirliği ile saptandığı Hanya Bildirgesi’ni anlatan rapor sunuldu.
• Mimarlık Eğitim Kurultayının ön değerlendirmesi
• Yapı Denetim Kanununun değerlendirilmesi
• Bir sonraki toplantının temasının “Mimari Tasarım Eğitiminde Farklı Stratejiler” olmasına ve her bölümden gönderilecek öğrenci projeleri ile sergi düzenlenmesine karar verilmiştir.

MOBBİG 12 / Anadolu Üniversitesi – Eskişehir / 10-11 Mayıs 2001

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• 595 Sayılı KHK ve 601 Sayılı KHK
• Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)
• (ECTS) ve diploma ekleri gibi uygulamaların YÖK tarafından parçası oldukları Avrupa Yüksek Öğretim Alanı reformu ile ilgili bütünsel bilgilendirme yapılmadan üniversitelerden istenmesinin anlamsızlığı ve yanlışlığı dile getirildi.
• MOBBİG grubuna Bologna reform süreci ve bu uygulamaların reform için ne anlam ifade ettiği açıklandı.

MOBBİG 11 / Çukurova Üniversitesi – Adana / 09-10 Kasım 2000

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Öğretim elemanlarının rotasyonu
• Yatay ve dikey geçiş ilkeleri
• Akreditasyon
• Yapılanma ve öğrenci seçme sistemleri
• Stajlar ve CAD programları
• Ders programları: kol ve küme dersleri

MOBBİG 10 / Selçuk Üniversitesi – Konya / 11-12 Mayıs 2000

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık bölümlerinin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinden ayrılmaları; bölümlerin bu konuda desteklenmeleri.
• Çevre bilinci üzerinde durulması
• Akreditasyon sorunları
• Tasarım ve yapı grubu dersleri ve ağırlıkları; staj uygulamaları ve yaz okulları
• Dünyada mimarlık eğitimi için alınan kararların Türkiye’de yansıyışları (UIA/UNESCO Charter)
• Depremler ve mimarlık eğitimine yansıması. Mimarlık Meslek Yasa tasarısı KHK() ve imar mevzuatına etkileri • MOBBİG’in kurumsal yapısı ve yaptırımı olan bir kimliğe kavuşması () Mimarlık Meslek Yasa Tasarısı KHK ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu kararı olduğu için, Başbakan Bülent Ecevit’e MOBBİG adına doğrudan bir yazı yazılma kararı alındı ve uygulandı

MOBBİG 09 / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul / 04-06 Kasım 1999

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Bölümler tarafından akademik ve idari örgütlenme şemaları paylaşıldı.
• Mimarlık bölümlerinin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine bağlı olmalarının oluşturduğu sorunlar
• 35. madde uygulaması ve sorunlar
• Bayındırlık Bakanlığınca önerilen Mimarlık Meslek Yasası’nda (Kanun Hükmünde Kararname) eğitimi ilgilendiren maddeler, taslak ile ilgili görüşler
• 4-7 Eylül 1999 tarihinde Hanya’da yapılan 2. Avrupa Mimarlık Okul Başkanları Toplantısı’nın kararı duyuruldu: Avrupa Komisyonu’na bağlı çalışan Mimarlık Danışma Komitesi’nde eğitimcilerin temsiliyet oranının düşürülmemesi çağrısında bulunuldu.

MOBBİG 08 / Uludağ Üniversitesi – Bursa / 13-14 Mayıs 1999

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• KTÜ, İTÜ ve DAÜ’den öğretim elemanlarının oluşturduğu ve özdeğerlendirmeye baz olacak nitelik değerlendirme formatına göre bölümlerin bir çalışma yaparak bir sonraki toplantıya getirmeleri
• MOBBİG’in YÖK’e bağlı “Milli Komite” olarak sürdürülmesi önerisi kabul edilmedi. “Gönüllü birliktelik ve enformel yapı”nın korunması istendi.

MOBBİG 07 / Dicle Üniversitesi – Diyarbakır / 05-06 Kasım 1998

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• MOBBİG’in statüsü ile ilgili 3 seçenek göstermiştir;
• Üniversitelerarası Kurul’a bağlı iletişim ve danışma işlevi gören bir kurul olmak (Eğitim fakülteleri dekanlar fiili kurulu gibi)
• Mimarlar Odası ile bağlantılı danışma işlevi gören bir ihtisas komisyonu olarak kurumlaşıp, Oda’nın da sekretaryasından yararlanmak
• Bölüm başkanları olarak fiilen kendini sürdürmesi. Sekretarya ile de eşgüdüm sağlanır.

MOBBİG 06 / Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Magosa / 20-21 Nisan 1998

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Mimarlık okulları örgütlenmesinin hukuki ve örgütsel kimliğinin araştırılması (ODTÜ tarafından MOBBİG örgütlenmesine ilişkin uluslararası ortamdan bilgi toplandı (ABD’de ACSA ve İngiltere’de SCHOSA))
• Bölümlerin özdeğerlendirmelerinin yapılması
• Akademik değerlendirme ve denetlemeye ilişkin rapor hazırlanması
• MOBBİG hakkında YÖK’e yazı yazılması (aktif bir kurul, kararlar için müeyyide yok, ama üyeler uyguluyor,alt grup çalışmaları yapılıyor (idari örgütlenme; özdeğerlendirme; akademik değerlendirme))
• 5 yıl konusunda fikir birliği oluşmuş durumda

MOBBİG 05 / Karadeniz Teknik Üniversitesi – Trabzon / 07-08 Kasım 1997

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• 5 yıllık eğitimi gerçekleştirme yolları önerisi (hazırlık sınıfı, 4+1-tezsiz y.l. ile)
• Akreditasyon, özdeğerlendirme, eşdeğerlik, yatay geçiş
• İTÜ ve Yıldız’ın akreditasyon deneyimi
• Akademik kadro sorunları
• MOBBİG 6’nın “eşkredilendirme (akreditasyon)” üzerine tek madde ile toplanması
• Özel okul bölüm başkanları ile oda temsilcilerinin toplantılara çağrılması kararlaştırıldı.

MOBBİG 04 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara / 02-03 Mayıs 1997

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Son gelişmeler (Yasa taslağı; Koruma Kurulları; MEGİP Projesi; Taksim Cami)
• Geçmiş toplantı gündemi
• LES Sınavı
• Yeni program ve anabilim dalları konusu
5 yıllık eğitim ile ilgili olarak, YÖK Başkanlığı’na gidilerek MOBBİG olarak 02 Mayıs 1997 tarihli yazı verildi. Yazıda; gerekçeleri belirtilerek, eğitimin 5 yıla çıkarılmasının ortak ve zorunlu bir uygulama olması, koşulları elvermeyen okulların 5 yıl içinde geçiş yapmalarına oybirliği ile
karar verildiği belirtilmekteydi.

MOBBİG 03 / Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazi Magosa / 08-09 Kasım 1997

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Lisans eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması
• Bir sonraki toplantıda 5 yıllık eğitim sistemi konusu ve sınav sistemi ile ilgili çalışma yapılacak. ideal olarak:
• Kaç kredi ve hangi kredilendirme yöntemi, hangi içerik, ne kadar süre?
• Uygulanabilirliği; uygulanabilme koşulları
• Nasıl bir öğrenci seçme sistemi?
• 5 yıl konusunda görüş birliği oluşursa baskı oluşturulacak.
• Sınav merkezi sistem kalmalı
• Puan türü
• Mimarlığa özel kapsamlı sorular konusu
• Baraj ve hazırlık sınıfına gerek yok.
• Eşkredilendirme (akreditasyon) ve yatay geçiş konusunun “ideal eğitim sistemi” dahilinde ele alınması. aynı programlar renkliliği öldürür; eşlik, eşitlik demek değildir.
• Özel okullar – asgari mimarlık eğitim şartları saptayıp denetleyecek bir encümen kurulması için baskı yapılması önerildi. toplantı sırasında 5 yıllık program konusunun YÖK’te askıya alındığı öğrenilmiştir.

MOBBİG 02 / Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir / 10 Mayıs 1996

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Dernek veya iletişim grubu olmak
Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu – MOBBİG Tüzük Oluşturuluyor
• Lisans eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması gerekliliği ve bunun tüm okullara uygulanması
• Beş yıllık eğitim ile ilgili görüşler:
• Her bölümün kendine özgü özelliklerinin olması;
• Yapı, tasarım, restorasyon/koruma, planlama içerikli paket programların geliştirilmesi.
• Mimarlık eğitiminde kültür derslerinin yetersizliği
• Akreditasyon amacı ile, yabancı ülke okulları ile program ve kredi birliğinin sağlanması
gerektiği, lisansüstü eğitime gidenlerin sıkıntıları
• Mimarlık öğrencilerinin seçilmesi (puan türü, merkezi yetenek sınavı vb.)
• Yeni mimarlık okulları açılması; baraj/hazırlık sınıfı; yatay geçiş
• Kararların YÖK’e ve ilgili kurumlara iletilmesi

MOBBİG 01 / İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul / 15 Mart 1996

Tema/Tartışma Konuları /Kararlar:

• Lisans eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması
• Mimarlık bölümlerinin nasıl örgütlenebileceği
• Kapasite ve birikimi olmayan illerde mimarlık bölümü açılmasının sakınca ve zararları konusunda yetkililerin uyarılması